Onderwijs

De Groningse Schoolvereniging heeft er voor gekozen, als kwalitatief hoogstaande regionale basisschool, een lerende organisatie te zijn, die er op gericht is, via een gemeenschappelijke onderwijskundige visie van personeel en ouders, leerlingen af te leveren die competent, onafhankelijk en relationeel hun plek in de samenleving kunnen vinden.

 

Het onderwijs op de GSV is er op gericht de nieuwe kerndoelen voor het primair onderwijs na te streven, met name op het gebied van de instrumentele vaardigheden (taal/ lezen en rekenen), de sociaal-emotionele vorming en het zelfstandig werken en leren.  De kerndoelen zijn geformuleerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de Wet Primair Onderwijs staan de gebieden waar alle basisscholen aandacht aan moeten besteden. De nieuwe kerndoelen zijn in te delen in 7 gebieden (Nederlands, Engels, Fries, Rekenen/wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie en Bewegingsonderwijs) en uitgewerkt in 58 doelstellingen. In het Schoolplan van de GSV is dit nader uitgewerkt. Het Schoolplan kan altijd worden ingezien.

Daarnaast worden, afhankelijk van de mogelijkheden van leerlingen, aanvullende doelen gesteld. Het nastreven van verschillende doelen voor leerlingen met een ander ontwikkelingsniveau is een vanzelfsprekend gegeven.  Afhankelijk van de behoeften van de leerling kiest de leerkracht voor passende instructieroutes, leeractiviteiten en materialen. De differentiatie is gebaseerd op herhaling en verrijking in de diepte en daar waar nodig en mogelijk leerstofjaar doorbrekend.

Het didactisch handelen van leerkrachten is gericht op het toepassen van leerstrategieën. Voorbeelden hiervan zijn: het bevorderen van interactie, het rekening houden met relevante (niveau)verschillen tussen leerlingen, een doelmatige klassenorganisatie en een doelmatige organisatie van het leerproces.

De instructie en verwerking zijn helder en goed gestructureerd. Voorbeelden hiervan zijn: de organisatie van het zelfstandig werken, de lessen vertonen een duidelijke opbouw, uitleg van de leerstof en opdrachten is duidelijk, regelmatige controle of leerstof en opdrachten zijn begrepen. De leerkrachten bevorderen actieve betrokkenheid van leerlingen bij het leerproces kiezen werkvormen die leerlingen stimuleren doelmatig samen te werken. Verder houden leerkrachten rekening met relevante verschillen in de  instructie, de verwerking en  het aanbieden van leerstof v.w.b de niveauverschillen bij leerlingen.

 

Het pedagogisch klimaat van de school

Drie ideeën liggen ten grondslag aan de vormgeving van het pedagogisch klimaat binnen de school. Kinderen streven al vanaf hun eerste levensjaar naar:

Competentie: Geloof en plezier in eigen kunnen

Relatie: Het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan

Onafhankelijkheid: Het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij steeds hoeven helpen.

Dit zijn basisvoorwaarden voor een actieve, gemotiveerde leerhouding bij het kind. In het onderwijs dat we op de GSV geven, streven we ernaar deze competentie, relatie en onafhankelijkheid zoveel mogelijk te stimuleren. In het onderwijs trachten we de leerlingen uit te dagen om op verkenning te gaan, te ondersteunen bij datgene wat de kinderen nog niet zonder hulp of op eigen kracht kunnen en te vertrouwen in de drang en het vermogen om te leren.

Tegelijkertijd beseffen en accepteren we dat het ene kind meer tijd nodig heeft dan het andere en houden we er rekening mee, dat het doel ook langs een andere weg kan worden bereikt. Dat vertrouwen leidt tot zelfvertrouwen bij leerlingen. Het pedagogisch klimaat wordt in sterke mate bepaald door het gedrag van de leerkracht.

Samenvattend: Een goed pedagogisch klimaat kenmerkt zich derhalve door uitdaging, ondersteuning en vertrouwen. Deze elementen moeten terug te vinden zijn in de interactie tussen leerkrachten en leerlingen, in de manier waarop instructie wordt gegeven en in het management van het onderwijs in de klas. De leerkracht is hierin de bindende factor.

Als een leerkracht er in slaagt voornoemde factoren te combineren, dan schept hij basisvoorwaarden voor een actieve, gemotiveerde leerhouding bij leerlingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.