Privacystatement

Privacyverklaring website Groningse Schoolvereniging (GSV)

 

Wij vinden de privacy van onze gebruikers erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens die wij via de website ontvangen; verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de gestelde eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

De GSV, gevestigd aan de Sweelinicklaan 4, 9722 JV Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen hierover kunt u terecht bij [naam en emailadres van aanspreekpunt/contactpersoon op de school]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken via onze website

De GSV verwerkt uw persoonsgegevens als u deze zelf via de website aan ons verstrekt via een formulier. De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen door de website maar alleen via een email aan de Groningse Schoolvereniging verstrekt. Uw persoonsgegevens worden dan verwerkt voor informatievoorziening, afstemmen en/of aangaan van diensten, afhankelijk van het doel van het ingevulde formulier. De gegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken op onze website

De GSV verwerkt via de website zogenoemde bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, namelijk gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website verwerkt deze gegevens alleen als u die zelf verstrekt via een formulier op de website. De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen door de website maar alleen via een email aan [naam school] verstrekt.

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@g-s-v.nl

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken op onze website

De GSV verwerkt uw persoonsgegevens in MijnSchool voor de volgende doelen:

- U te kunnen informeren over onze dienstverlening.

- Het afnemen of uitvoeren van onze diensten met u te kunnen afstemmen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren die zijn aangeleverd via onze website

De GSV bewaart via de website verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De GSV verstrekt uitsluitend via de website verstrekte persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

Voor uitleg over cookies en het actuele gebruik van cookies op de website door [naam school], verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen die verstrekt zijn via onze website

U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

U kunt een verzoek voor bovenstaande sturen naar: info@g-s-v.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

We nemen uw verzoek in ieder geval binnen 4 weken in behandeling.

 

De GSV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen die verstrekt zijn via onze website

Mocht u vragen hebben, de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: info@g-s-v.nl (Gerda Koning of Henk Mulder)

Privacy statement parent portal MijnSchool of the Groningse Schoolvereniging

We find the privacy of our users very important. That is why we handle the processing of personal data with care in the parent portal MijnSchool; processing of personal data takes place according to the requirements of the General Data Protection Regulation (AVG).

The Groningse Schoolvereniging, located at Sweelincklaan 4 9722 JV Groningen, is responsible for the processing of personal data in the parent portal MijnSchool as stated in this privacy statement.

For questions about this you can contact Gerda Koning (g.koning@g-s-v.nl) or Henk Mulder (h.mulder@g-s-v.nl).

 

Personal data that we process in MijnSchool

The Groningen Schoolvereniging processes your personal data in MijnSchool because you use our services and / or because you provide them yourself.

 Below is an overview of the personal data that we process in MijnSchool:

- First and last name

- Date of birth

- Address

- Phone number

- E-mail address

 

We also process information about IP addresses, your activities on the portal, Internet browser and device type. These data are only consulted if this proves necessary in the context of solving technical problems.

 

Special and / or sensitive personal data that we process in MijnSchool

The Groningse Schoolvereniging processes the following special and / or sensitive personal data in MijnSchool:

Data from people younger than 16 years of age. In connection with the nature of our services (our school), we process the data of people younger than 16 years. This is done with permission from parents or guardians. If these persons under the age of 16 get an account in MijnSchool, data will also be collected about their use of the portal. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without permission, please contact us via g.koning@g-s-v.nl Gerda Koning.

 

For what purpose and on what basis we process personal data in MijnSchool

The Groningse Schoolvereniging processes your personal data in MijnSchool for the following purposes:

- to  send you messages and our newsletter.

- to call or e-mail you if necessary to carry out our services.

- to give you the opportunity to create an account.

- to give you the opportunity to view your personal data and to make changes to this.

 

How long do we store personal data in MijnSchool

The Groningse Schoolvereniging does not store your personal data in MijnSchool for longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected. Personal data of parents and children who will leave school during or at the end of an academic year will in any case be removed at the end of each school year.

 

Sharing personal data with third parties

The Groningse Schoolvereniging provides exclusively to third parties when this is necessary for the implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use for MijnSchool

We use only technical and functional cookies for MijnSchool.

A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit the MijnSchool portal. The cookies we use are necessary for the technical operation of the portal and your ease of use. For example, they ensure that the portal can remember your user name and preferences and that an active login session is successful.

You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can delete all information previously saved via the settings of your browser. This can reduce the functioning of the portal and ease of use.

 

View, modify or delete data provided via our website

You have the right to view, correct or delete the personal data you provide. In addition, you have the right to withdraw your consent to data processing or to file an objection and you have the right to data portability.

You can send a request for the above to: g.koning@g-s-v.nl (Gerda Koning).

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Please make your passport photo, the MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), the passport number and  your citizen service number (BSN) black with a felt tip in this copy. This is to protect your privacy.

We will handle your request within 4 weeks at least.

The Groningen Schoolvereniging points out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

How we protect personal data provided through our website

If you have any questions, or feel that your data is not secure or that there are indications of abuse, please contact Gerda Koning (g.koning@g-s-v.nl) or Henk Mulder (h.mulder@g-s-v.nl).

 

 

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.